[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý giáo dục nghề cho học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm 05-06 thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý giáo dục nghề cho học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm 05-06 thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN.
1.1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý giáo dục nghề tại các cơ sở cai nghiện.
1.2. Những khái niệm cơ bản dùng trong đề tài.
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục nghề, quản lý giáo dục nghề ở các trung tâm cai nghiện.
1.4. Ý nghĩa của việc GDN cho người cai nghiện ma túy.
1.5. Vai trò của việc quản lý giáo dục nghề cho người cai nghiện trong giai đoạn hiện nay. Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM 05 - 06 TP. ĐÀ NẲNG.
2.1. Khái niệm về Trung tâm 05 - 06 TP. Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng về quản lý giáo dục nghề cho học viên tại Trung tâm 05 - 06 TP. Đà Nẵng.
2.3. Phân tích nguyên nhân của tồn tại.
Chương 3: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM 05 - 06 TP. ĐÀ NẴNG.
3.1. Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp.
3.2. Biện pháp QLGD nghề cho học viên cai nghiện.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan