[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường THPT huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường THPT huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề.
1.2. Các khái niệm cơ bản.
1.3. Trường THPT trong hệ thống giáo dục Quốc dân.
1.4. Hiệu trưởng trường THPT và vấn đề quản lý HĐDH.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM.
2.1. Khái niệm về vị trí địa lý, dân cư; KT-XH huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng chất lượng giáo dục các trường THPT trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
2.3. Thực trạng QL HĐDH các trường THPT trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
2.4. Nhận thức, đánh giá chung về tình hình DH và QL DH ở các trường THPT huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM.
3.1. Cơ sở xác lập biện pháp.
3.2. Các biện pháp QL của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng DH ở các trường THPT huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan