[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng
MUC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG.
1.1. Sơ luojc lịch sử nghiên cứu.
1.2. Những khái niệm cơ bản.
1.3. Nội dung quản lý hoạt động dạy học tiếng anh ở trường Cao đẳng.
1.4. Đặc trưng hoạt động dạy học tiếng anh ở trường Cao đẳng.
1.5. Những yêu cầu đặt ra đối với quản lý hoạt động dạy học tiếng anh ở trường Cao đẳng hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN HỆ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng hoạt động dạy học tiếng anh không chuyên hệ Cao đẳng ở trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng anh không chuyên hệ Cao đẳng tại trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá chung. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN HỆ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG.
3.1. Định hướng xác lập các biện pháp.
3.2. Các nguyên tắc xác lập biện pháp.
3.3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh không chuyên hệ Cao đẳng tại trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.
3.4. Khảo nghiệm tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan