[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG.
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.
1.2. Các khái niệm cơ bản.
1.3. Vai trò của công nghệ thông tin và nội dung quản lý hoạt động dạy học tin học tại trường Cao đẳng.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC TẠI CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM.
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam.
2.3. Thực trạng hoạt động dạy học tin học tại trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học tại trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam.
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý HĐDH tin học ở trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam.
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT QUẢNG NAM.
3.1. Cơ sở các lập các biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học.
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan