[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề.
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài.
1.3. Đặc điểm của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.
1.4. Quản lý hoạt động đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẲNG
2.1. Sơ lược về trung tâm phát triển phần mềm.
2.2. Tổ chức quá trình nghiên cứu. 
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm phát triển phần mềm.
2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm phát triển phần mềm.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.
3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng biện pháp.
3.2. Biện pháp quản lý.
3.3. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp.
3.4. Khảo sát nhận thức về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp đề xuất. 
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan