[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ TPHCM

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ TPHCM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG
1.1 Khái niệm về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.2 Đặc điểm của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.3 Các nguyên tắc trong hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.3.1 Quy định đối với Khách hàng bên trả tiền
1.3.2 Quy định đối với bên thụ hưởng
1.3.3 Quy định về phía ngân hàng
1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.4.1 Hình thức thanh toán bằng Séc
1.4.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi (UNC) - chuyển tiền
1.4.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu (UNT)
1.4.4 Thanh tóan bằng thư tín dụng (L/C)
1.4.5 Hình thức thanh toán bằng Thẻ ngân hàng
1.5 Tóm tắt Chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK – CN ĐIỆN BIÊN PHỦ TPCHM
2.1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Sacombank
2.1.1 Giới thiệu đơn vị thực tập Ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên Phủ
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các Phòng ban tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ
2.2 Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ giai đoạn 2012 – 2014
2.2.1 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng tại Chi nhánh
2.3 Đánh giá thực trạng tình hình TTKDTM tại Sacombank – CN ĐBP
2.3.1 Thuận lợi
2.3.2 Khó khăn
2.4 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HÌNH THỨC TTKDTM TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK - CN ĐIỆN BIÊN PHỦ
3.1 Sự cần thiết phải mở rộng và các tiêu chí đánh giá sự mở rộng hình thức TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank – CN Điện Biên Phủ
3.1.1 Sự cần thiết để mở rộng hình thức TTKDTM tại Ngân hàng Sacombank – CN ĐBP
3.1.2 Các tiêu chí đánh giá sự mở rộng hình thức TTKDTM tại Sacombank – CN Điện Biên Phủ
3.2 Định hướng phát triển hoạt động TTKDTM của Ngân hàng Sacombank – CN ĐBP trong những năm tới
3.3 Giải pháp mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung
3.4 Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Điện Biên Phủ
3.4.1 Giải pháp về con người
3.4.2 Giải pháp về khoa học công nghệ
3.4.3 Giải pháp trong hoạt động Ngân hàng
3.5 Kiến nghị nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống TTKDTM
3.5.1 Kiến nghị với chính phủ
3.5.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước
3.5.3 Kiến nghị với ngân hàng Sacombank
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan