[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN
1.1. Khái niệm về tín dụng ngắn hạn Ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về tín dụng
1.1.2. Khái niệm về tín dụng ngắn hạn
1.1.3. Khái niệm về nợ
1.1.3.1. Dư nợ
1.1.3.2. Nợ quá hạn
1.1.3.3. Doanh số cho vay
1.1.3.4. Doanh số thu nợ
1.1.3.5. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
1.2. Đặc trưng tín dụng ngắn hạn
1.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn
1.3.1. Tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.3.2. Tín dụng ngắn hạn giúp các doanh nghiệp tăng cường quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả.
1.3.3. Tín dụng ngắn hạn tác động tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh.
1.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn
1.5. Các phương thức cho vay
1.5.1. Cho vay từng lần (cho vay theo món)
1.5.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.6. Một số quy định chung trong hoạt động tín dụng
1.6.1. Đối tượng cho vay: là các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức Việt Nam hay nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực pháp lý và đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc và cam kết vay vốn của ACB.
1.6.2. Điều kiện vay vốn tại Ngân hàng
1.6.3. Nguyên tắc cho vay
1.6.4. Thời hạn cho vay
1.6.5. Mức cho vay
1.6.6. Lãi suất cho vay
1.7. Quy trình cho vay tại Ngân hàng
1.8. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay của Ngân hàng.
1.8.1. Hệ số thu nợ
1.8.2. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
1.8.3. Vòng quay vốn
1.8.4. Tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN NGÂN HÀNG Á CHÂU QUA 3 NĂM 2012 – 2014
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Á Châu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng
2.1.4. Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm
2.1.4.1. Đối với thu nhập
2.1.4.2. Đối với chi phí
2.1.4.3. Đối với lợi nhuận
2.1.4.4. Tổng kết đánh giá
2.1.5. Kế hoạch phát triển trong tương lai
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng
2.2.1. Tình huy huy động vốn
2.2.1.1. Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế
2.2.1.2. Tiền gửi khách hàng
2.2.1.3. Các giấy tờ có giá
2.2.2. Tổng quan về tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Á Châu
2.2.3. Tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Á Châu
2.2.4. Thực trạng tình hình cho vay ngắn hạn theo các tiêu chí
2.2.4.1. Tình hình cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
2.2.4.2. Tình hình cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng
2.3.1. Hệ số thu nợ ngắn hạn
2.3.2. Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động:
2.3.3. Vòng quay vốn tín dụng
2.3.4. Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn trên dư nợ ngắn hạn:
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU
3.1. Tồn tại và nguyên nhân
3.1.1. Những thành tựu đạt được
3.1.2. Những tồn tại trong hoạt động tín dụng
3.1.3. Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại trong họat động tín dụng
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
3.2.1. Đa dạng hóa loại hình và đối tượng cho vay
3.2.2. Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.2.3. Mở rộng quan hệ khách hàng
3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác xét duyệt cho vay, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn56
3.2.6. Nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan