[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Khái niệm về mức độ thỏa mãn trong công việc.
1.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc
1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow
1.2.2. Lý thuyết động viên của Herzberg
1.2.3. Thuyết kỳ vọng của Vroom
1.2.4. Thuyết của David Mc. Clelland
1.2.5. Thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của Skinner
1.2.6. Thuyết cân bằng của Adams
1.3. Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc
1.3.1. Bản chất công việc
1.3.2. Cơ hội đào tạo và thăng tiến
1.3.3. Thu nhập
1.3.4. Lãnh đạo
1.3.5. Đồng nghiệp
1.3.6. Môi trường làm việc
1.4. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn trong công việc
1.5. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
1.5.1. Mô hình nghiên cứu
1.5.2. Các giả thuyết liên quan đến sự thỏa mãn
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH WHITTIER WOOD PRODUCTS VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty
2.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty và vấn đề cần giải quyết
2.2. Quy trình nghiên cứu
2.2.1. Mẫu nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3. Quy trình nghiên cứu
2.3. Nghiên cứu chính thức
2.3.1. Thiết kế bảng khảo sát
2.3.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo
2.4. Mô tả dữ liệu thu thập
2.5. Đánh giá thang đo và phân tích nhân tố
2.5.1. Đánh giá thang đo
2.5.2. Phân tích nhân tố
2.5.2.1. Kết quả của phân tích nhân tố
2.5.2.2. Đặt tên và giải thích nhân tố
2.6. Mô hình điều chỉnh
2.6.1. Nội dung điều chỉnh
2.6.2. Các giả thuyết cho mô hình điều chỉnh
2.7. Mô hình hồi quy tuyến tính
2.7.1. Kiểm định các thang đo của mô hình
2.7.2. Kiểm định giả thuyết về hệ số tương quan tuyến tính
2.7.3. Phương trình hồi quy tuyến tính
2.8. Kết quả thống kê về mức độ thỏa mãn chung và mức độ thỏa mãn theo từng nhóm thang đo
2.8.1. Mức độ thỏa mãn chung
2.8.2. Mức độ thỏa mãn theo từng thang đo
2.8.2.1. Mức độ thỏa mãn theo nhóm thang đo “lãnh đạo”
2.8.2.2. Mức độ thỏa mãn theo nhóm thang đo “bản chất công việc”
2.8.2.3. Mức độ thỏa mãn theo nhóm thang đo “đồng nghiệp”
2.8.2.4. Mức độ thỏa mãn theo nhóm thang đo “thu nhập”
2.9. Kiểm định sự khác biệt về mức độ thỏa mãn theo các đặc điểm cá nhân
2.9.1. Kiểm định sự khác biệt theo giới tính
2.9.2. Kiểm định sự khác biệt theo độ tuổi
2.9.3. Kiểm định sự khác biệt theo yếu tố trình độ học vấn, chuyên môn
2.9.4. Kiểm định sự khác biệt theo bộ phận làm việc
2.9.5. Kiểm định sự khác biệt theo yếu tố thu nhập
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH WHITTIER WOOD PRODUCTS VIỆT NAM
3.1. Định huớng phát triển của công ty và chính sách nguồn nhân lực
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015
3.1.2. Định hướng chính sách nguồn nhân lực
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng có mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam
3.2.1. Nhóm giải pháp về vấn đề thu nhập
3.2.2. Nhóm giải pháp về bản chất công việc
3.2.3. Nhóm giải pháp về vấn đề đồng nghiệp
3.2.4. Nhóm giải pháp về vấn đề lãnh đạo
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan