[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Bình Dương Phòng giao dịch Tân Uyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Bình Dương Phòng giao dịch Tân Uyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ THANH TOÁN
1.1. Tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.1 Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.3. Cơ sở pháp lí của thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.4. Ý nghĩa và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển thẻ thanh toán
1.2.2. Khái niệm thẻ thanh toán
1.2.3. Đặc điểm cấu tạo thẻ thanh toán
1.2.4. Phân loại thẻ thanh toán
1.2.5. Vai trò và lợi ích của thẻ thanh toán
1.2.6. Cơ chế phát hành thẻ
1.2.7. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc phát hành thẻ
1.2.8. Thủ tục phát hành thẻ
1.2.9. Thu nhập và chi phí trong kinh doanh thẻ
1.3. Rủi ro trong kinh doanh thẻ
1.3.1. Rủi ro khâu phát hành
1.3.2. Rủi ro khâu thanh toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NH TMCP AN BÌNH - CN BÌNH DƯƠNG - PGD TÂN UYÊN..... 18
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NH TMCP An Bình – Chi nhánh Bình dương – PGD Tân uyên
2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của ABBANK Tân Uyên
2.1.2. Bộ máy tổ chức của NH TMCP An Bình – CN Bình Dương – PGD Tân Uyên
2.1.3. Chức năng các phòng ban
2.1.4. Mạng lưới ATM của NH
2.1.5 Tình hình nhân sự tại ABBANK – Chi nhánh Bình dương – PGD Tân uyên
2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh thẻ thanh toán tại NHTMCP An Bình – CN Tân Uyên
2.2.1. Các dịch vụ thẻ thanh toán tại NH TMCP An Bình – CN Tân Uyên
2.2.2. Số lượng thẻ phát hành qua các năm
2.2.3. Doanh số và thu nhập từ việc phát hành thẻ của ABBANK – CN Bình Dương – PGD Tân Uyên
2.3. Quy trình và mô hình khảo sát
2.3.1. Quy trình khảo sát
2.3.2. Mô hình khảo sát
2.4. Kết quả khảo sát
2.4.1. Mô tả mẫu – Giới tính
2.4.2. Nghề nghiệp
2.4.3. Thu nhập
2.4.4. Kênh thông tin
2.4.5. Độ tuổi
2.4.6. Thang đo chất lượng dịch vụ
2.4.7. Thang đo về nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của KH
2.4.8. Phân tích nhân tố EFA
2.4.9.Giả thuyết sự tương quan giữa các thành phần
2.4.10. Phân tích đường hồi qui
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét thực trạng của NH TMCP An Bình – CN Bình Dương – PGD Tân Uyên
3.1.1. Những thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ thanh toán tại NH TMCP An Bình – CN Bình Dương – PGD Tân Uyên
3.2.1. Nhóm giải pháp từ phía NH
3.2.2. Nhóm giải pháp từ phía KH
3.2.3. Nhóm giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Với NHNN
3.3.2. Đối với nhà nước
3.3.3. Đối với các NHTM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan