[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về tín dụng
1.1.2 Vai trò của tín dụng
1.1.3 Phân loại tín dụng
1.1.3.1 Căn cứ vào mục đích tín dụng
1.1.3.2 Căn cứ vào thời hạn
1.1.3.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.3.4 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.4 Các hình thức của tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Cho vay
1.1.4.2 Bảo lãnh
1.1.4.3 Bao thanh toán
1.1.4.4 Chiết khấu
1.2 Tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về cho vay tiêu dùng
1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.2.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.2.3.1 Đối với nền kinh tế
1.2.3.2 Đối với ngân hàng thương mại
1.2.3.3 Đối với người tiêu dùng
1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.4.1 Căn cứ vào mục đích vay
1.2.4.2 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.2.4.3 Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.5.1 Các yếu tố khách quan
1.3.5.2 Các yếu tố chủ quan
1.3.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.6.1 Dư nợ trên tổng nguồn vốn
1.3.6.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay
1.3.6.3 Vòng quay vốn
1.3.6.4 Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng
1.3.6.5 Hệ số thu nợ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN
2.1 Giới thiệu khái quát về SHB chi nhánh Sài Gòn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Mạng lưới kinh doanh; phương thức kinh doanh trong và ngoài nước của SHB 19
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.1.5 Phương hướng phát triển của SHB
2.2 Thực trạng tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn
2.2.2 Các quy định trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn
2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn
2.2.4 Tình hình dư nợ cho vay tại SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.5 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.5.1 Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.5.2 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.2.5.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.6 Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng tại SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.7.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng nguồn vốn huy động
2.2.7.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay
2.2.7.3 Vòng quay vốn
2.2.7.4 Hệ số thu nợ
2.2.8 Đánh giá tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng SHB – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012-2014
2.2.8.1 Những kết quả đạt được
2.2.8.2 Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN
3.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn
3.2 Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại SHB Chi nhánh Sài Gòn
3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan