[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín Sacombank Phong giao dịch Thanh Đa


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín Sacombank Phong giao dịch Thanh Đa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng tín dụng
1.1.3. Phân loại tín dụng
1.2. Đặc điểm tâm lý giao dịch của khách hàng cá nhân
1.3. Cho vay tiêu dùng và vai trò của cho vay tiêu dùng
1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.3.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.3.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.3.2. Các loại hình cho vay tiêu dùng
1.3.2.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.3.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.3.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ
1.3.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Xét trên phương diện người tiêu dùng
1.3.3.2. Xét trên phương diện ngân hàng thương mại
1.3.3.3. Xét trên phương diện kinh tế - xã hội
1.4. Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay
1.4.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay tiêu dùng
1.4.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay tiêu dùng
1.5. Các tỷ số đánh giá hoạt động cho vay
1.5.1. Dư nợ trên vốn huy động
1.5.2. Dư nợ quá hạn trên dư nợ cho vay
1.5.3. Vòng quay vốn tín dụng
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.6.1. Nhân tố ngân hàng
1.6.2. Nhân tố khách hàng
1.6.3. Nhân tố ngoài ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN – PGD THANH ĐA
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Thanh Đa
2.1.1. Tổng quan về Sacombank
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Thanh Đa
2.1.2.1. Các sản phẩm, dịch vụ được PGD Thanh Đa cung cấp
2.1.2.1.1. Sản phẩm dành cho cá nhân
2.1.2.1.2. Sản phẩm dành cho doanh nghiệp
2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.2.1. Cơ cấu tổ chức của PGD Thanh Đa
2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.3. Tình hình nhân sự
2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank – PGD Thanh Đa từ năm 2012 - 2014
2.5. Tình hình huy động vốn tại Sacombank – PGD Thanh Đa
2.5.1. Các hình thức huy động vốn chủ yếu tại Sacombank – PGD Thanh Đa
2.5.2. Kết quả huy động vốn tại Sacombank – PGD Thanh Đa Thanh Đa
2.6. Địa bàn và quy mô kinh doanh
2.7. Khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong và ngoài nước
2.8. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Thanh Đa
2.8.1. Quy chế về hoạt động tín dụng tại PGD Thanh Đa
2.8.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng chủ yếu tại Phòng giao dịch
2.8.3. Quy trình xét duyệt cho vay tiêu dùng tại Sacombank - PGD Thanh Đa
2.8.4. Tình hình cho vay tại Sacombank – PGD Thanh Đa qua
2.8.5. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Sacombank – PGD Thanh Đa qua các năm gần đây
2.8.6. Kết quả hoạt động kinh doanh tín dụng tại Sacombank - PGD Thanh Đa qua các năm
2.8.7. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank – PGD Thanh Đa
2.8.7.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank – PGD Thanh Đa
2.8.7.2. Xử lý nợ quá hạn
2.8.7.3. Những thành tựu và hạn chế trong cho vay tiêu dùng tại Sacombank - PGD Thanh Đa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƯƠNG TÍN – PGD THANH ĐA
3.1. Đánh giá chung
3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Sacombank – PGD Thanh Đa
3.3. Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank – PGD Thanh Đa
3.3.1. Tiến hành phân loại khách hàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay
3.3.2. Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng đúng đắn và có hiệu quả
3.3.3. Hoàn thiện quy trình cho vay, phương thức cho vay
3.3.4. Xác định mức lãi suất, phí phù hợp
3.3.5. Đa dạng hoá các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.3.6. Đẩy mạnh việc xử lý các khoản nợ quá hạn tồn đọng
3.3.7. Đẩy mạnh hoạt động Marketing
3.3.8. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng
3.3.9. Thực hiện công tác đào tạo cán bộ nhân viên có trình độ, năng lực cao và phẩm chất đạo đức tốt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan