[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động du lịch tại làng văn hóa – lịch sử dân tộc chơ ro – khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động du lịch tại làng văn hóa – lịch sử dân tộc chơ ro – khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH LÀNG DU LỊCH
1.1. Giới thiệu khái quát về mô hình “Làng du lịch”
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các thể loại
1.1.3. Đặc điểm
1.2. Ý nghĩa của loại hình lưu trú làng du lịch trong hoạt động du lịch và phát triển kinh tế xã hội
1.2.1. Ý nghĩa của loại hình lưu trú làng du lịch trong hoạt động du lịch
1.2.2. Ý nghĩa của loại hình lưu trú du lịch trong phát triển kinh tế xã hội
1.3. Các yếu tố cấu thành của mô hình làng du lịch văn hóa
1.3.1. Yếu tố thứ nhất là làng du lịch văn hoá phải có các cảnh quan môi trường sạch đẹp, có sắc thái tộc người
1.3.2. Yếu tố thứ hai là làng du lịch văn hoá phải có các di sản văn hoá phong phú và mang tính độc đáo, hấp dẫn đối với du khách
1.3.3. Yếu tố thứ ba là khai thác các nguồn lực tài nguyên du lịch văn hoá nhằm phục vụ các hoạt động du lịch
1.3.4. Yếu tố thứ tư là đảm bảo đi lại cho du khách thuận lợi
1.3.5. Các yếu tố cấu thành của mô hình làng du lịch văn hóa – lịch sử
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển loại hình làng du lịch ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU BTTT-VH ĐỒNG NAI VÀ LÀNG DÂN TỘC CHƠ RO
2.1. Tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
2.1.1. Tiềm năng du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
2.1.1.1. Giới thiệu khái quát về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
2.1.1.2. Tiềm năng phát triển du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
2.1.2. Thực trạng hoạt động du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai
2.1.2.1. Giới thiệu về các dự án phát triển tại khu bảo tồn
2.1.2.2. Thực trạng về kinh doanh du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú
2.1.2.3. Đánh giá tổng quan các dịch vụ du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
2.2. Đánh giá tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch tại làng dân tộc Chơ ro
2.2.1. Giới thiệu khái quát về dân tộc Chơ ro thuộc ấp Lý Lịch 1 xã Phủ Lý huyện Vĩnh Cửu
2.2.2. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại làng dân tộc Chơ ro thuộc ấp Lý Lịch 1 xã Phủ Lý huyện Vĩnh Cửu
2.2.2.1. Tiềm năng phát triển du lịch tại làng dân tộc Chơ ro thuộc ấp Lý Lịch 1 xã Phủ Lý huyện Vĩnh Cửu
2.2.2.2. Thăm dò ý kiến của khách du lịch đối với việc xây dựng làng du lịch văn hóa - lịch sử tại làng dân tộc Chơ ro
2.2.2.3. Thăm dò ý kiến của người dân địa phương đối với việc xây dựng làng du lịch văn hóa - lịch sử tại làng dân tộc Chơ ro
2.2.2.4. Thăm dò ý kiến của các cấp quản lý đối với việc xây dựng làng du lịch văn hóa - lịch sử tại làng dân tộc Chơ ro
2.3. Ý nghĩa của việc xây dựng “làng du lịch văn hóa - lịch sử” tại làng dân tộc Chơ ro
2.3.1. Những lợi ích về kinh tế du lịch
2.3.2. Những lợi ích về văn hóa - xã hội
2.3.3. Những lợi ích về môi trường
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÀNG DU LỊCH VĂN HÓA – LỊCH SỬ TẠI KHU BTTN-VH ĐỒNG NAI
3.1. Định hướng xây dựng mô hình làng du lịch văn hóa – lịch sử tại làng dân tộc Chơ ro thuộc khu BTTN-VH Đồng Nai
3.2. Một số giải pháp bước đầu trong việc xây dựng mô hình làng du lịch văn hóa - lịch sử tại làng dân tộc Chơ ro thuộc khu BTTN-VH Đồng Nai
3.2.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách
3.2.2. Các giải pháp về xây dựng
3.2.3. Các giải pháp về tổ chức quản lý và chia sẽ lợi ích từ du lịch
3.2.4. Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cộng đồng
3.2.5. Các giải pháp về nguồn vốn và liên kết đầu tư
3.2.6. Các giải pháp về tiếp thị quảng cáo
3.2.7. Các giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan