[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệm ngắn hạng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Đông Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệm ngắn hạng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Đông Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NGẮN HẠN
1.1. Vai trò và tầm quan trọng của thẩm định tín dụng
1.1.1. Khái niệm thẩm định tín dụng
1.1.2. Vai trò và tầm quan trọng của thẩm định tín dụng
1.2. Quy trình thẩm định tín dụng
1.3. Các loại hình thẩm định tín dụng
1.3.1. Thẩm định tín dụng ngắn hạn
1.3.1.1. Đối tượng thẩm định tín dụng ngắn hạn
1.3.1.2. Mục tiêu thẩm định tín dụng ngắn hạn
1.3.2. Thẩm định tín dụng trung dài hạn
1.3.2.1. Đối tượng thẩm định tín dụng trung dài hạn
1.3.2.2. Mục tiêu thẩm định tín dụng trung dài hạn
1.4. Nội dung công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn
1.4.1. Thẩm định tư cách khách hàng vay vốn
1.4.2. Thẩm định năng lực quản lý của người đứng đầu doanh nghiệp
1.4.3. Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.4. Thẩm định tính khả thi của phương án vay vốn
1.4.5. Thẩm định biện pháp bảo đảm tín dụng
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định tín dụng
1.5.1. Dư nợ tín dụng
1.5.2. Doanh số cho vay
1.5.3. Doanh số thu nợ
1.5.4. Hệ số thu nợ
1.5.5. Vòng quay vốn tín dụng
1.5.6. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
1.5.7. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.5.8. Tỷ lệ nợ xấu
1.5.9. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
1.6. Các rủi ro trong hoạt động thẩm định tín dụng
1.6.1. Rủi ro chủ quan
1.6.2. Rủi ro khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NGẮN HẠN TẠI VIETINBANK-CN ĐSG
2.1. Khái quát về VietinBank-CN ĐSG
2.1.1. Lịch sử hình thành của VietinBank-CN ĐSG
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của VietinBank-CN ĐSG
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank-CN ĐSG từ 2012-2014
2.1.4. Định hướng phát triển trong tương lai
2.2. Thực trạng công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG từ 2012-2014
2.2.1. Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG
2.2.2. Nội dung công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG
2.2.2.1. Thẩm định tư cách khách hàng vay vốn
2.2.2.2. Thẩm định năng lực quản lý của người đứng đầu doanh nghiệp
2.2.2.3. Thẩm định tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.2.2.4. Thẩm định tính khả thi của phương án vay vốn
2.2.2.5. Thẩm định biện pháp bảo đảm tín dụng
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại VietinBank-CN ĐSG
2.2.3.1. Dư nợ tín dụng
2.2.3.2. Doanh số cho vay và doanh số thu nợ
2.2.3.3. Hệ số thu nợ
2.2.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
2.2.3.5. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
2.2.3.6. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.2.3.7. Tỷ lệ nợ xấu
2.2.3.8. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
2.2.4. Các rủi ro trong hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG
2.2.4.1. Rủi ro chủ quan
2.2.4.2. Rủi ro khách quan
2.2.5. Đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG
2.2.5.1. Kết quả đạt được
2.2.5.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NGẮN HẠN TẠI VIETINBANK-CN ĐSG
3.1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến công tác thẩm định tín dụng tại VietinBank-CN ĐSG
3.1.1. Những thuận lợi
3.1.2. Những khó khăn
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngắn hạn tại VietinBank-CN ĐSG
3.2.1. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ thẩm định tín dụng
3.2.2. Tăng cường khai thác thông tin từ khách hàng
3.2.3. Tổ chức điều hành công tác thẩm định
3.2.4. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.6. Tăng cường công tác tiếp thị
3.2.7. Các giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Sài Gòn
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan