[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUA TÀI LIỆU
1.1. Một số quan điểm về nông nghiệp sinh thái.
1.2. Tình hình nghiên cứu áp dụng nông nghiệp sinh thái trên thế giới và Việt Nam.
1.3. Tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam.
1.4. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
3.2. Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến nông nghiệp của các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
3.3. Một số định hướng xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với BĐKH tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
3.4. Một số mô hình nông nghiệp sinh thái có khả năng thích ứng với BĐKH ở vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan