[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng hydro của các vật liệu trữ hydro và vai trò xúc tác của các hydrua

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng hydro của các vật liệu trữ hydro và vai trò xúc tác của các hydrua
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU LƯU TRỮ HYDRO
1.1. Hydro là chất mang năng lượng của tương lai.
1.2. Những thách thức của vật liệu lưu trữ hydro.
1.3. Khái quát về hóa lượng tử tính toán (Computational Quantum Chemistry).
Chương 2: CƠ CHẾ CÁC PHẢN ỨNG GIẢI PHÓNG H2 CỦA VẬT LIỆU LƯU TRỮ HYDRO VÀ VAI TRÒ XÚC TÁC CỦA HYDRUA LÊN CÁC PHẢN ỨNG
2.1. Ethane (C2H6).
2.2. Ammonia borane (BH3NH3).
2.3. Ammonia alane (AlH3NH3).
Chương 3: ĐỘNG HỌC CÁC PHẢN ỨNG GIẢI PHÓNG H2
3.1. Động học phản ứng giải phóng H2 từ C2H6.
3.2. Động học phản ứng giải phóng H2 từ BH3NH3.
3.3. Động học phản ứng giải phóng H2 từ AlH3NH3.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan