[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi Sonneratia Ovata Bark, họ bần (Sonneraticeae)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của lá cây bần ổi Sonneratia Ovata Bark, họ bần (Sonneraticeae)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ LOÀI TRONG HỘ BẦN (SONNERATIACEAE)
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và thiết bị.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1. Phương pháp chiết ngâm dầm.
2.2.2. Phương pháp tách và tinh chế chất.
2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học của một hợp chất.
2.3. Thực nghiệm.
2.3.1. Xử lý nguyên liệu lá cây Bần ổi.
2.3.2. Điều chế các loại cao.
2.3.3. Cô lập các hợp chất có trong cao eter dầu hỏa (E).
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Cô lập các hợp chất trong cao eter dầu hỏa.
3.1.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE2.2.4.
3.1.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE7.1.
3.1.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE8.1.
3.2. Thử hoạt tính kháng vài dòng tế bào ung thư của các cao điều chế từ lá bần ổi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan