[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.1.2.2. Vai trò của cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại
1.1.3. Nguyên tắc cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.1.4. Điều kiện cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.5. Phân loại cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.1.5.1. Phân loại theo thời gian cho vay
1.1.5.2. Phân loại theo sản phẩm cho vay
1.1.5.3. Phân loại theo loại tiền
1.1.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.7. Quy trình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp trong Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2.4.1. Nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.1.3. Bộ máy quản lý của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Ba Đình
2.1.3.1. Ban Giám đốc
2.1.3.2. Phòng kinh doanh dịch vụ
2.1.3.3. Phòng hành chính nhân sự
2.1.3.4. Phòng thẻ
2.1.3.5. .Phòng kế toán dịch vụ
2.1.3.6. Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Các quy định chung trong cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
2.2.1.1. Nguyên tắc cho vay
2.2.1.2. Biện pháp đảm bảo tiền vay
2.2.1.3. Nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Ba Đình
2.2.1.4. Các sản phẩm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
2.2.1.5. Điều kiện để được vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Ba Đình
2.2.2. Thực trạng doanh số cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
2.2.3. Thực trạng doanh số thu nợ trung và dài hạn đôi với doanh nghiệp
2.2.4. Thực trạng dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu chi nhánh Ba Đình
2.2.6. Đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Ba Đình
2.2.6.1. Kết quả đạt được
2.2.6.2. Hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
3.1.1. Định hướng phát triển chung của chi nhánh
3.1.1.1. Tầm nhìn phát triển
3.1.1.2. Mục tiêu tổng quát
3.1.1.3. Mục tiêu cụ thể
3.1.1.4. Định hướng hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Ba Đình
3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý cho vay
3.2.3. Cân đối hợp lý các loại hình cho vay trung và dài hạn
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
3.2.5. Về Chính sách tiếp thị, marketing ngân hàng
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống trang thiết bị và công nghệ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan