[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.2.2. Căn cứ theo mục đích vay vốn
1.1.2.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.2.4. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.1.2.5. Căn cứ vào loại tài sản đảm bảo
1.1.3. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng
1.1.5. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.1.6. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.1.7. Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong cho vay tiêu dùng
1.1.7.1. Cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản
1.1.7.2. Cho vay tiêu dùng không có đảm bảo bằng tài sản
1.1.8. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2. Chất lượng cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
2.2. Khái quát cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Những quy định chung về cho vay tiêu dùng
2.2.2. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.3. Tình hình doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.2.4. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.5. Các chỉ tiêu định tính
2.2.6. Các chỉ tiêu định lượng
2.2.6.1. Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.2.6.2. Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng
2.2.6.3. Các chỉ tiêu nợ quá hạn
2.2.6.4. Các chỉ tiêu nợ xấu
2.2.6.5. Các chỉ tiêu trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro
2.2.6.6. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
2.2.6.7. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.2.7. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
2.2.7.1. Những kết quả đạt được
2.2.7.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.2.7.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
3.1.1. Định hướng chung phát triển hoạt động kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Cầu Giấy
3.2. Định hướng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy
3.3.1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các khoản vay tiêu dùng
3.3.2. Nghiêm túc tuân thủ quy trình cho vay tiêu dùng
3.3.3. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng
3.3.4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ
3.3.5. Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo
3.3.6. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị
3.3.7. Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin tín dụng
3.3.8. Tăng cường hoạt động marketing
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan