[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.5. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.1.6. Đối tượng cho vay tiêu dùng
1.1.7. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
1.2. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.1. Nhân tố kiểm soát được
1.3.2. Nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2. CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Khái quát về ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng dầu khí toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng dầu khí toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.2.1. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng dầu khí toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.3.1. Những kết quả đạt được của ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long
2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại trong cho vay tiêu dùng tại GP.Bank Thăng Long
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng:
3.2.2. Đào tạo và quản lý C TD trong cho vay tiêu dùng:
3.2.3. Giảm thiểu rủi ro trong cho vay tiêu dùng:
3.2.4. Linh hoạt điều kiện cho vay:
3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing:
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan