[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sách

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Sách
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Vai trò và chức năng của Ngân hàng thương mại
1.3. Tổng quan về hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hoạt động cho vay ngắn hạn
1.3.2. Đặc điểm cho vay ngắn hạn
1.3.3. Vai trò hoạt động cho vay ngắn hạn
1.3.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn
1.3.5. Quy trình cho vay ngắn hạn
1.4. Chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm về chất lượng cho vay ngắn hạn
1.4.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong cho vay ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM SÁCH
2.1. Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sách
2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sách
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sách
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sách
2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Sách
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Sách
2.2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Sách
2.3. Tình hình chất lượng trong cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Sách
2.3.1. Thực trạng cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Sách giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM SÁCH
3.1. Định hướng chiến lược hoạt động cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Sách.
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Sách
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan