[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở giao dịch

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở giao dịch
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1.Khái niệm
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp
1.2.3. Thực trạng của doanh nghiệp hiện nay
1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp đối với nền kinh tế
1.3. Hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại cho vay doanh nghiệp
1.3.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
1.3.4 Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.3.5. Quy trình cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại
1.4. Chất lượng cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.
1.5.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng
1.5.2. Các nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp
1.5.3.Các nhân tố khách quan khác
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - SỞ GIAO DỊCH
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.1.4. Các kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam - Sở Giao dịch
2.2.1. Hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.2.2. Kết quả cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Giao dịch
2.2.3. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Giao dịch
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những mặt hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động cho vay doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - SỞ GIAO DỊCH
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh chung của ngành ngân hàng
3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
3.2.1. Điều chỉnh chính sách cho vay phù hợp với tình hình mới
3.2.2. Nâng cao khả năng cho vay đối với các doanh nghiệp lớn
3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng
3.2.4. Về môi trường pháp lý
3.2.5. Về công tác thẩm định cho vay
3.2.6. Về kiểm tra và giám sát khoản vay
3.2.7. Về đội ngũ nhân viên
3.2.8. Về kiểm soát nội bộ
3.2.9. Về quản lý và xử lý rủi ro trong cho vay
3.3. Những đề xuất kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịch.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan