[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
1.2. Khái quát cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.3. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5. Vai trò cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.2.5.3. Đối với nền kinh tế
1.2.6. Phân loại cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.6.1. Phân theo thời hạn cho vay
1.2.6.2. Phân theo mục đích sử dụng vốn
1.2.6.3. Phân theo phương thức cho vay
1.2.6.4. Phân theo hình thức đảm bảo
1.2.7. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.3.2.3. Đối với nền kinh tế
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.3.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.1.3.1. Huy động vốn
2.1.3.2. Sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2012-2014
2.2.1. Cơ sở pháp lý
2.2.2. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.3. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.4. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.5. Kết quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
2.2.5.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.5.2. Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.5.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2012-2014
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2012-2014
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
3.2. Định hướng cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Định hướng cho vay chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
3.2.2. Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
3.3. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội
3.4. Giải pháp
3.4.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay
3.4.2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay
3.4.3. Thường xuyên đánh giá lại tài sản đảm bảo
3.4.4. Xử lý kịp thời nợ quá hạn
3.4.5. Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng
3.5. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan