[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phòng giao dịch Đông Cứu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phòng giao dịch Đông Cứu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2. Tổng quan về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.2. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Hình thức cho vay theo món (từng lần)
1.2.4.2. Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng
1.2.4.3. Hình thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
1.2.4.4. Hình thức cho vay theo dự án đầu tư
1.2.4.5. Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
1.2.4.6. Hình thức cho vay trả góp
1.2.4.7. Hình thức cho vay luân chuyển vốn
1.2.4.8. Cho vay theo hạn mức thấu chi
1.2.5. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3. Hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2.2. Đối với các Ngân hàng thương mại
1.3.2.3. Đối với nền kinh tế
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.3.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – PHÕNG GIAO DỊCH ĐÔNG CỨU
2.1. Khái quát về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
2.1.3. Nhiệm vụ cơ bản các phòng ban
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu.
2.1.4.1. Kết quả huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Phòng giao dịch Đông Cứu
2.2.1. Cơ sở pháp lý
2.2.2. Đối tượng và hình thức cho vay
2.2.3. Nguyên tắc cho vay
2.2.4. Điều kiện cho vay
2.2.5. Quy trình cho vay
2.2.6. Kết quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
2.3.1.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.1.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
2.4.1. Các mặt đã đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – PHÕNG GIAO DỊCH ĐÔNG CỨU
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
3.2. Định hướng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, trong đó có quy trình kiểm soát cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.2. Nâng cao chú trọng công tác đào tạo cán bộ tín dụng
3.3.3. Tăng cường hiệu quả công tác thẩm định trước khi cho vay
3.3.4. Tăng cường hiệu quả công tác giám sát thu nợ, xử lý nợ
3.3.5. Nâng cao hoạt động Marketing
3.3.6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo
3.3.7. Tăng cường sự phối hợp giữa ngân hàng với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là cơ quan thi hành án trong công tác xử lý tài sản đảm bảo
3.3.8. Hoàn thiện chính sách với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đông Cứu
3.4.1. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với Hội sở chính ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.4.2. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với Ngân hàng nhà nước
3.4.3. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ với Chính phủ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan