[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Những hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại đối với hoạt động của nền kinh tế
1.2. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế
1.3. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.3. Vai trò của hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4. Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4.2. Sự cần thiết của nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4.2.1. Đối với nền kinh tế
1.4.2.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.4.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.4.4.1. Nhân tố từ phía ngân hàng
1.4.4.2. Nhân tố từ phía doanh nghiệp
1.4.4.3. Nhân tố từ môi trường kinh tế
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THANH HÓA
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
2.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.3. Hoạt động khác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.1. Các sản phẩm cho vay chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
2.3.2. Quy trình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa
2.3.3. Tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.4. Tình hình thu nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014 qua các chỉ tiêu
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5. Nhận xét chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Thanh Hóa giai đoạn năm 2012 – 2014
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những khó khăn, hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ THANH HÓA
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa
3.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Thanh Hóa
3.3.1. Cải tiến thủ tục cho vay linh hoạt, phù hợp với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
3.3.3. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cán bộ tín dụng
3.3.4. Nâng cao khả năng thu thập, xử lí thông tin tín dụng
3.3.5. Tăng cường kiểm soát nội bộ
3.3.6. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.3.7. Xây dựng chiến lược marketing cho chi nhánh trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Đối với Chính phủ
3.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.4.3. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan