[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2. Khái quát cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.7. Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.8. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4.1. Nhân tố từ phía ngân hàng
1.3.4.2. Nhân tố từ phía doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.4.3. Nhân tố từ phía nền kinh tế, xã hội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012-2014
2.2.1. Những quy định chung trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2.1.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.2. Các biện pháp đảm bảo tiền vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.3. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.1.4. Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2. Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn năm 2012-2014
2.2.2.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.2. Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.3. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.2.4. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.4.1. Kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
3.1. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.2.1. Nâng cao chất lượng thông tin
3.2.2. Nâng cao chất lượng xử lý thông tin
3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay
3.2.4. Tăng cường quản lý thu nợ và xử lý món vay có vấn đề
3.2.5. Trích lập quỹ bù đắp dự phòng rủi ro
3.2.6. Xây dựng chiến lược Marketing đúng đắn
3.2.7. Tăng cường kiểm tra kiểm soát khoản vay
3.2.8. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.9. Linh hoạt hơn trong việc cho vay có tài sản đảm bảo phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan