[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hải Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hải Hồng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VốN LƯU ĐộNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.2. Nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn đảm bảo nhu cầu vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HỒNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hải Hồng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển củaCông ty TNHH Hải Hồng
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hải Hồng
2.2.1. Tình hình vốn lưu động và cơ cấu vốn lưu động của Công ty TNHH Hải Hồng giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Hải Hồng giai đoạn 2011 - 2013
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Hải Hồng
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HỒNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Hải Hồng trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hải Hồng
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Đảm bảo nguồn cung ứng nhu cầu vốn lưu động
3.2.3. Quản lý kết cấu vốn lưu động
3.2.4. Kiểm soát sự vận động và luân chuyển của vốn lưu động
3.2.5. Kiểm soát cơ cấu nguồn vốn
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan