[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hùng Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hùng Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Vốn lưu động.
1.1.1. Đặc điểm và phân loại.
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.1. Khái niệm.
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản - nguồn vốn của doanh nghiệp.
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu quản lý tài sản
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu quản lý nợ.
1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán.
1.2.2.5. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sinh lời.
1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3.1. Khái niệm.
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3.3.1.Nhân tố khách quan.
1.3.3.2. Nhân tố chủ quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HÙNG PHƯƠNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Hùng Phương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Hùng Phương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hùng Phương
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và quy trình hoạt động SXKD của Công ty.
2.2. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Hùng Phương
2.3. Thực trạng sử dụng hiệu quả vốn lưu động của Công ty TNHH Hùng Phương.
2.3.1. Cơ cấu Vốn lưu động của công ty TNHH Hùng Phương
2.3.2. Quản lý vốn lưu động
2.3.3 Quản lý tài sản
2.3.4. Quản lý nợ.
2.3.5. Khả năng thanh toán.
2.2.6. Khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hùng Phương.
2.4.1. Những kết quả đạt được.
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG PHƯƠNG.
3.1. Định hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Hùng Phương.
3.2.1. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hùng Phương.
3.2.1.1. Lựa chọn chiến lược quản lý vốn phù hợp với tình hình SXKD của Công ty
3.2.1.2. Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác và tạo lập vốn lưu động
3.2.1.3. Tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
3.2.1.4. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý.
3.2.1.5. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
3.2.2. Các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hùng Phương.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan