[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay
1.1.1.1. Khái niệm cho vay
1.1.1.2. Đặc điểm cho vay
1.1.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.1.2.1. Nguyên tắc cho vay
1.1.2.2. Điều kiện cho vay
1.1.3. Phân loại cho vay
1.1.4. Định giá khoản cho vay
1.1.5. Quy trình cho vay
1.1.6. Đảm bảo an toàn trong cho vay
1.1.6.1. Cho vay có đảm bảo bằng tài sản
1.1.6.2. Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản
1.2. Những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của cho vay khách hàng cá nhân
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với khách hàng cá nhân
1.2.3.3. Đối với ngân hàng thương mại
1.3. Những lý luận cơ bản về chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
1.3.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
Thang Long University Library
1.3.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Hoạt động kinh doanh chủ yếu
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.3.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
2.2.3.2. Hoạt động thanh toán quốc tế
2.2.3.3. Một số hoạt động dịch vụ khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.5. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2009 - 2011
2.3. Tình hình chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1. Những quy định chung trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1.1. Nguyên tắc cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1.2. Điều kiện cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1.3. Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.1.4. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.2. Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
3.1.1. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
3.2. Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
3.3.1. Hoàn thiện chính sách cho vay khách hàng cá nhân
3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng
3.3.3. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay
3.3.4. Giải quyết nợ quá hạn
3.3.5. Xây dựng và hoàn thiện chính sách khách hàng
3.3.6. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
3.3.7. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
3.3.8. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ và các trang thiết bị
3.3.9. Đẩy mạnh hoạt động Marketing
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan