[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.2 Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về thanh toán quốc tế
1.2.2 Vai trò của thanh toán quốc tế
1.2.3 Một số phương thức thanh toán quốc tế phổ biến
1.3. Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Các bên tham gia
1.3.3 Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ
1.3.4 Thư tín dụng
1.3.5 Văn bản pháp lý điều chỉnh quan hệ thanh toán tín dụng chứng từ
1.4. Chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ
1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1 Tổng quan về VPBank Thăng Long
2.1.1 Tổng quan về VPBank Thăng Long
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Thăng Long
2.2 Thực trạng chất lượng hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VPBank Thăng Long
2.2.1 Thực trạng hoạt động thanh toán L/C nhập tại VPBank Thăng Long
2.2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán L/C xuất tại VPBank Thăng Long
2.3 Đánh giá chất lượng hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VPBank Thăng Long
2.3.1 Những mặt đạt được
2.3.2 Những mặt tồn tại
2.3.3 Nguyên nhân tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1 Định hướng phát triển của VPBank Thăng Long
3.1.1 Định hướng phát triển chung của VPBank Thăng Long
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại VPBank Thăng Long
3.2.1 Giải pháp vĩ mô
3.2.2 Giải pháp vi mô
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị đối với VPBank Thăng Long
3.3.4 Kiến nghị đối với khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan