[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.1. KHÁT QUÁT VỀ NHNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.2. Các kết quả hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.2.1. Thực trạng tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2. Phân tích chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.2.1. Từng bước hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng
3.2.2. Chú trọng công tác marketing
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
3.2.4. Thực hiện tốt quy trình quản lý tín dụng và thẩm định tín dụng chặt chẽ
3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.2.7. Một số giải pháp khác
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan