[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Định

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Định
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tín dụng và vai trò tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động tín dụng của NHTM
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng NHTM
1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng thương mại
1.1.2.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng trong NHTM
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
1.1.3.2. Đối với khách hàng
1.1.3.3 Đối với ngân hàng
1.2. Chất lượng tín dụng của NHTM
1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng của NHTM
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM
1.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng
1.3.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng vay vốn
1.3.3. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Định.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.2. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Định
2.2. Các văn bản áp dụng tại BIDV Nam Định
2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Nam Định
2.3.1. Một số chỉ tiêu dư nợ tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Nam Định
2.3.2. Chất lượng tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Nam Định
2.3.3. Tình hình trích lập dự phòng rủi ro từ năm 2010 đến năm 2013
2.3.4. Thu nhập từ hoạt động tín dụng:
2.3.5. Một số chỉ tiêu định tính
2.4. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng của BIDV Nam Định
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế, tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại.
2.4.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng:
2.4.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn:
2.4.3.3. Nguyên nhân khác.
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH.
3.1. Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Định đến 2015.
3.1.1. Định hướng phát triển chung.
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV Nam Định
3.2.1. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng
3.2.2. Nâng cấp hệ thống thông tin đảm bảo minh bạch, chính xác
3.2.3. Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ.
3.2.4. Hoàn thiện chính sách tín dụng, xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm tra giám sát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng
3.2.5. Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tốt
3.2.6. Phòng ngừa phát sinh nợ xấu và phương án xử lý nợ quá hạn nợ xấu.
3.2.7. Xây dựng chính sách đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý khách hàng và cán bộ thẩm định tín dụng.
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành
3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước
3.3.3. Đối với Hội sở BIDV
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan