[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
1.1. Tổng quan về Công ty cho thuê tài chính
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của công ty cho thuê tài chính
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Đặc trưng
1.1.2. Phân loại công ty cho thuê tài chính
1.1.3. Hoạt động cơ bản của công ty cho thuê tài chính
1.2. Hoạt động cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính
1.2.1. Khái niệm cho thuê tài chính
1.2.2. Đặc điểm cho thuê tài chính
1.2.3. Các hình thức cho thuê tài chính
1.2.3. Quy trình cho thuê tài chính
1.2.4. Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính
1.2.5. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I- NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty cho thuê tài chính I- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề của Công ty(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-CTCTTCI)
2.1.4. Bộ máy tổ chức của Công ty
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cho thuê tài chính I- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.1. Tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty CTTC I- NHNo&PTNT Việt Nam
2.3. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính I- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1. Hình thức cho thuê tài chính
2.3.2. Thực trạng quy trình cho thuê tài chính
2.3.3. Phân tích cơ cấu cho thuê tài chính của Công ty CTTC I
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH I- NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển Công ty Cho thuê tài chính I- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2. Giái pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính I- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2.1. Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động CTTC
3.2.2. Các giải pháp tăng quy mô khách hàng
3.2.3. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan