[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM
1.1.1.1. Khái niệm cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Đối với Khách hàng
1.1.2.3. Đối với NHTM
1.1.3. Hình thức cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn
1.1.3.2. Phân loại theo phương thức cho vay
1.1.3.3. Phân loại theo thời hạn cho vay
1.1.3.4. Phân loại theo hình thức đảm bảo
1.1.3.5. Căn cứ vào hình thức cho vay
1.1.3.6. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.4.1. Nguyên tắc cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.4.2. Điều kiện cho vay đối với KHDN của NHTM
1.1.5. Quy trình cho vay đối với KHDN của NHTM
1.2. Hiệu quả cho vay đối với KHDN của NHTM
1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay đối với KHDN của NHTM
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả cho vay đối với KHDN của NHTM
1.2.2.1. Đối với Ngân hàng thương mại
1.2.2.2. Đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.2.3. Đối với nền kinh tế
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay đối với KHDN của NHTM
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng BIDV và chi nhánh Đông Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức – nhân sự của BIDV – CN Đông Hà Nội
2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của BIDV – CN Đông Hà Nội
2.1.2.2. Cơ cấu nhân sự
2.1.3. Một số kết quả hoạt động của BIDV – CN Đông Hà Nội trong thời gian vừa qua
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại BIDV – CN Đông Hà Nội
2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay đối với KHDN
2.2.2. Quy trình cho vay đối với KHDN tại BIDV – CN Đông Hà Nội
2.2.3. Phân tích thực trạng hiệu quả cho vay đối với KHDN tại BIDV – CN Đông Hà Nội
2.2.3.1. Phân tích định tính
2.1.3.4. Chỉ tiêu định lượng
2.2.4. Đánh giá hiệu quả cho vay đối với KHDN của Ngân hàng TMCP Đầu tư và xây dựng Việt Nam – CN Đông Hà Nội
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
2.2.4.2. Những tồn tại và hạn chế
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI
3.1. Định hướng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
3.1.1. Về công tác huy động vốn
3.1.1. Về công tác hoạt động cho vay
3.1.2. Về công tác khác
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với KHDN tại BIDV – CN Đông Hà Nội
3.2.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định cho vay
3.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng doanh nghiệp linh hoạt, phù hợp
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn lực
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản cho vay và đối chiếu nợ
3.2.5. Thực hiện tốt các quy định về bảo đảm tiền vay
3.2.6. Tăng cường công tác Marketing trong hoạt động cho vay
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà Nước
3.3.2. Kiến nghị đối với các Bộ, Ngành liên quan
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3.3.5. Kiến nghị đối với khách hàng doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan