[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Thương mại Minh Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Thương mại Minh Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KDTM MINH HÀ
2.1. Khái quát về công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động tại công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KDTM MINH HÀ
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH
3.1.1. Định hướng phát triển công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
3.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu đông của công ty TNHH
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý các khoản phái thu
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ
3.3.2. Kiến nghị với các tổ chức tín dụng
3.3.3. Kiến nghị với Tổng công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan