[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Minh Lan

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Minh Lan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò và phân loại tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản lưu động:
1.1.2. Đặc điểm của tài sản lưu động:
1.1.3. Vai trò của tài sản lưu động trong doanh nghiệp:
1.1.4. Phân loại tài sản lưu động
1.1.5. Cơ cấu tài sản lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tài sản lưu động
1.2. Các phương pháp phân tích tài sản lưu động
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số tài chính
1.3. Nội dung quản lý tài sản lưu động
1.3.1. Chính sách quản lý tài sản lưu động
1.3.2. Quản lý tiền mặt và các chứng khoán thanh khoản cao
1.3.4. Quản lý dự trữ, tồn kho
1.4. Nội dung phân tích tài sản lưu động
1.4.1. Phân tích cơ cấu tài sản lưu dộng
1.4.2. Phân tích kết cấu tài sản lưu động
1.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động:
1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chung của tài sản lưu động:
1.5.2. Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động:
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH LAN
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh
2.2.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của Công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản lưu động
2.3.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.3. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
2.3.3. Các chỉ số về hoạt động
2.3.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.5. Vốn lưu động ròng
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MINH LAN
3.1. Định hướng phát triển vốn của công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan trong những năm tới
3.1.1. Khái quát môi trường kinh doanh của công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
3.1.2. Định hướng phát triển vốn và vốn lưu động của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý cơ cấu vốn lưu động
3.2.3. Các biện pháp khác
3.2.4. Định hướng phát triển của công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan
3.2.5. Một số kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan