[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH KNIC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH KNIC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản lưu động
1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản lưu động
1.1.2.3. Phân loại tài sản lưu động
1.1.2.4. Vai trò của tài sản lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KNIC
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH KNIC
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH KNIC
2.1.2. Cơ cấu tổ chức- bộ máy nhân sự của công ty TNHH KNIC
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động của công ty
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KNIC
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH KNIC
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.1.1. Cơ hội
3.1.1.2. Thách thức
3.1.2. Định hướng của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH KNIC
3.2.1. Thúc đẩy mạnh mẽ công tác marketing, mở rộng thị trường
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho:
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý và người lao động
3.2.4. Thực hiện chính sách giá bán linh hoạt
3.2.5. Xúc tiến đa dạng hóa các hoạt động đầu tư tài chính
3.2.6. Tăng cường huy động vốn
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan