[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản lưu động
1.1.2.2. Đặc điểm của tài sản lưu động
1.1.2.3. Phân loại tài sản lưu động
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động
1.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm tài sản lưu động
1.2.2.3. Hệ số sinh lời của tài sản lưu động
1.2.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.5. Chỉ tiêu về hàng tồn kho
1.2.2.6. Chỉ tiêu về các khoản phải thu
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Công tác huy động vốn và cơ cấu vốn đầu tư
1.3.1.2. Nhu cầu tài sản lưu lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1.3. Chính sách quản lý tài sản lưu động
1.3.1.4. Năng lực và trình độ quản lý doanh nghiệp
1.3.1.5. Chất lượng đội ngũ lao động trong doanh nghiệp
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Tốc độ phát triển của nền kinh tế
1.3.2.2. Rủi ro trong kinh doanh
1.3.2.3. Tiến bộ khoa học công nghệ
1.3.2.4. Chính sách vĩ mô của Nhà nước
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Kim khí Hà Nội
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
2.2.1. Thực trạng sử dụng tài sản lưu động
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động
2.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm của tài sản lưu động
2.2.2.3. Hệ số sinh lời của tài sản lưu động
2.2.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của Công ty
2.2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý các khoản phải thu
2.2.2.6. Các chi tiêu phản ánh khả năng quản lý hàng tồn kho
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
2.3.1. Những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
2.3.2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.2. Tổ chức tốt công tác quản lý dự trữ hàng tồn kho
3.2.3. Tổ chức tốt công tác quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Tăng cường huy động vốn, thiết lập và duy trì cơ cấu vốn tối ưu
3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Tổng Công ty Thép Việt Nam (Công ty mẹ)
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan