[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty TNHH TIS Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty TNHH TIS Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về Tài sản
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản
1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.2. Tài sản lưu động và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1.2. Phân loại tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhân tố khách quan
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIS VIỆT NAM
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn TIS Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn TIS Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức - nhân sự của công ty TNHH TIS Việt Nam
2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức công ty TNHH TIS VIỆT NAM
2.1.2.2. Cơ cấu, chính sách nhân sự công ty TNHH TIS Việt Nam
2.1.2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.3. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH TIS Việt Nam giai đoạn 2011-2013
2.1.4. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH TIS Việt Nam
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH TIS Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Thực trạng sử dụng và phân bổ tài sản lưu động của công ty TNHH TIS Việt Nam
2.2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH TIS Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH TIS VIỆT NAM
3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH TIS Việt Nam
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH TIS Việt Nam
3.2.1. Hoàn thiện quản lý các khoản phải thu
3.2.2. Quản lý sử dụng tiền mặt có hiệu quả
3.2.3. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.4. Quản lý và sử dụng các khoản chi phí một cách tiết kiệm và có hiệu quả
3.2.5. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và công nhân
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan