[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Sơn Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Sơn Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSLD CỦA DOANH NGHIỆP.
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản doanh nghiệp.
1.1.2.1. Tài sản cố định
1.1.2.2. Tài sản lưu động.
1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm về tài sản lưu động.
1.2.2. Đặc điểm tài sản lưu động.
1.2.3. Phân loại tài sản lưu động.
1.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp.
1.2.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSLĐ
1.2.4.2. Chỉ tiêu về tấc độ luân chuyển tài sản lưu động
1.3. Một số chính sách quản lý tài sản lưu động trong doanh nghiệp.
1.3.1. Chính sách quản lý dự trữ, tồn kho
1.3.2. Quản lý tiền mặt
1.3.3. Chính sách quản lý các khoản phải thu
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRANG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT SƠN HÀ
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà
2.1.1. Sơ lược về quá trình phát triển của Công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà
2.1.1.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty.
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
2.1.3. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà.
2.1.3.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần xây dựng việt Sơn Hà
2.1.3.2. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà.
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà
2.2.1.1. Tình hình phân bổ TSLĐ của công ty
2.2.1.2. Tình hình sử dụng TSLĐ của Công ty.
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty cổ phần Việt Sơn Hà.
2.2.2.1. Tấc độ luân chuyển TSLĐ
2.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm TSLĐ
2.2.2.3. Hệ số sinh lời của TSLĐ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty xây dựng Việt Sơn Hà
2.3.1. Kết quả đạt được.
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế.
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT SƠN HÀ.
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà.
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần xây dựng Việt Sơn Hà
3.2.1. Kế hoạch hóa tài sản lưu động
3.2.2. Quản lý tốt khoản mục vốn bằng tiền
3.2.2.1. Lý do thực hiện biện pháp
3.2.2.2. Nội dung thực hiện biện pháp
3.2.3. Tăng cường công tác thu hồi công nợ
3.2.3.1. Lý do thực hiện biện pháp
3.2.3.2. Nội dung thực hiện biện pháp
3.2.4. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt khối lượng công trình dở dang
3.2.5. Nâng cao trình độ lao động
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan