[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty Cổ phần LICOGI 19

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty Cổ phần LICOGI 19
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 19
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phẩn LICOGI 19
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần LICOGI 19
2.1.2. Cơ cấu tổ chức-bộ máy nhân sự của công ty cổ phần LICOGI 19
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần LICOGI 19
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần LICOGI 19
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phẩn LICOGI 19
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 19
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phẩn LICOGI 19
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
3.1.2. Định hướng của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần LICOGI 19
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho:
3.2.4. Quan tâm hơn nữa về yếu tố con người
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (mạng lưới LICOGI)
3.3.2. Kiến nghị với các tố chức tín dụng, ngân hàng thương mại
3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan