[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
1.1.2.1. Huy động vốn
1.1.2.2. Sản xuất kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Các nhân tố khách quan.
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠI TRUNG
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Đại Trung
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH Đại Trung
2.1.2. Cơ cấu tổ chức - bộ máy nhân sự của Công ty TNHH Đại Trung
2.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Công ty TNHH Đại Trung
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đại Trung
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Đại Trung
2.2.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Công ty TNHH Đại Trung
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẠI TRUNG
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đại Trung.
3.1.2 .Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đại Trung.
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ.
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan