[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Bidecons

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Bidecons
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm về tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.3. Ứng dụng phương pháp phân tích dupont để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.6. Phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN ngẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIDECONS
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần BIDECONS
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty cổ phần BIDECONS
2.1.2. Cơ cấu tổ chức - bộ máy nhân sự của công ty cổ phần BIDECONS
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần BIDECONS
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần BIDECONS
2.2.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần BIDECONS
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần BIDECONS
2.2.3. Ứng dụng phương pháp phân tích dupont để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong Công ty
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần BIDECONS
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIDECONS
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần BIDECONS
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
3.1.2. Định hướng của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần Bidecons
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.3. Quan tâm hơn nữa về yếu tố con người
3.2.4. Xác định chính sách tín dụng thương mại với khách hàng
3.2.5. Sử dụng tiết kiệm chi phí SXKD, hạ thành sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp
3.2.6. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.7. Xác định nhu cầu TSNH của doanh nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan