[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Nội
MỤC MỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Chính sách quản lý tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.1.3. Khái quát đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.1.4. Khái quát tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản nguồn vốn của công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.2.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty CP đầu tư phát triển Hà Nội
2.2.2. Chính sách quản lý TSNH của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
2.2.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.4. Quản lý các khoản phải thu
2.2.5. Chính sách quản lý hàng tồn kho
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội
3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.2. Áp dụng mô hình điểm tín dụng 3C trong quản lý khoản phải thu
3.2.3. Áp dụng mô hình ABC để nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.3. Một số kiến nghị với Công ty CP đầu tư phát triển Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan