[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà
MỤC MỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm chung
1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.4. Nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của tài sản ngắn hạn
1.3.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.4. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản NH của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.2. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.2.2. Phân tích cơ cấu tài sản và nguốn vốn kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng Tài sản ngắn hạn tại công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.3.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.3.2. Thực trạng sử dụng TSNH của công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.3.3. Thực trạng tài trợ TSNH của công ty CP Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của công ty CP Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.5. So sánh các chỉ tiêu tài chính giữa công ty CP Tu Tạo Và Phát Triển Nhà và công ty CP Sông Đà 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
3.1. Định hướng hoạt động của công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ Phần Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.5. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.7. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.8. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý
3.2.9. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan