[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt
MỤC MỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
Chương 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT
2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt.
2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt.
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT
3.1. Định hướng phát triển.
3.2. Một số giải pháp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan