[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Lộc Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Lộc Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Đặc điểm của TSNH
1.2.3. Phân loại TSNH
1.2.2. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng TSNH trong doanh nghiệp
1.3.3. Thông tin sử dụng để phân tích hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty
1.3.4. Chính sách quản lý TSNH
1.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSNH TẠI CÔNG TY CP TM VÀ XD LỘC HÀ
2.1. Tổng quan về Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2012- 2014
2.2.2. Phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn của Công ty CP TM và XD Lộc Hà.
2.3. Thực trạng sử dụng TSNH và hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.3.1. Tình hình cơ cấu TSNH của Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.3.2. Tình hình sử dụng TSNH của Công ty CP TM và XD Lộc Hà.
2.3.3. Một số chỉ tiêu khác đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.3. Đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty CP TM và XD Lộc Hà
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LỘC HÀ.
3.1. Định hướng phát triển của công ty CP TM và XD Lộc Hà trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của công ty.
3.2.1. Tăng lượng tiền mặt dự trữ
3.2.2. Giảm lượng hàng tồn kho .
3.2.3. Hạn chế các khoản phải thu
3.2.4. Nâng cao hiệu suất sinh lời TSNH
3.2.5. Nâng cao trình độ, ý thức cán bộ quản lý và công nhân
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan