[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN LINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh giai đoạn năm 2010-2012
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.2.1. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
2.3.1. Kết quả đạt được của công ty
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN LINH
3.1. Cơ hội phát triển và những thách thức cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
3.1.1. Cơ hội phát triển
3.1.2. Thách thức đối với công ty
3.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tuấn Linh
3.3.1. Xây dựng mô hình xác định mức tiền dự trữ hợp lý
3.3.2. Xây dựng kế hoạch đầu tư tài chính ngắn hạn.
3.3.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng doanh thu bị chiếm dụng
3.3.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho và giảm thiểu chi phí lưu kho
3.3.5. Nâng cao công tác quản lý tài sản ngắn hạn của nhân viên
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước
3.4.2. Kiến nghị với Bộ xây dựng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan