[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.1.4. Kết quả hoạt động của công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thành Phát
2.2. Thực trang hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.2.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.3. Đánh giá thực trang hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tsnh tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Phát
3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.
3.2.2. Vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn.
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý các khoản nợ ngắn hạn.
3.2.4. Hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn.
3.2.4.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ.
3.2.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản dự trữ.
3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu hiện nay của công ty.
3.2.5. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chất lượng nhân sự.
3.3. Kiến nghị với chính phủ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan