[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Trung Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Trung Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
1.4. Nội dung quản lý TSNH của DN
1.4.1. Quản lý các bộ phận của tài sản ngắn hạn
1.4.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG THÀNH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM&SX Trung Thành.
2.1.3. Kết quả hoạt động của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.2.1. Thực trạng sử dụng TSNH của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.2.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của công ty TNHH TM&SX Trung Thành.
2.2.3. Chính sách tài trợ tài sản ngắn hạn
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Trung Thành
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG THÀNH
3.1. Định hướng hoạt động của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành
3.1.1. Định hướng phát triển ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trung Thành
3.2.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.2. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý tiền mặt một cách hiệu quả, chặt chẽ
3.2.4. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.6. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.7. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan