[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần 3B

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần 3B
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.4. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Quản lý tài sản dài hạn
1.3.1. Khái niệm tài sản dài hạn
1.3.2. Đặc điểm tài sản dài hạn
1.3.3. Phân loại tài sản dài hạn
1.3.4. Nội dung quản lý tài sản dài hạn
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần 3B
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức HĐKD của Công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần 3B
2.2.1. Phân tích quy mô và cơ cấu tổng tài sản của Công ty Cổ phần 3B
2.2.2. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần 3B
2.2.3. Thực trạng quản lý tài sản dài hạn của Công ty Cổ phần 3B
2.2.4. Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần 3B
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần 3B
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần 3B
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty Cổ phần 3B
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH của Công ty
3.2.3. Một số giải pháp chung khác
3.3. Kiến nghị với cấp trên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan